Založení bytového družstva

Naše společnost nabízí, ve spolupráci s naším právním zástupcem a notářem, zajištění následujících činností – všech fází při vzniku bytového družstva:

1. Vytvoření tzv. „přípravného výboru“ přípravný výbor má na starosti

2. Konání ustavující členské schůze družstva - založení družstva jestliže bylo podáno dostatečné množství přihlášek (nejméně 5 fyzických osob nebo alespoň 2 právnické osoby) - za přítomnosti notáře

Ustavující členská schůze:

Průběh konání ustavující členské schůze se osvědčuje Notářským zápisem, jehož přílohou je seznam členů a výše jednotlivých členských vkladů, k nimž se na schůzi zavázali. Součástí Notářského zápisu o schválení stanov družstva je plný text přijatých stanov družstva.

Členská schůze volí a přijímá usnesení většinou přítomných.

3. Splacení vkladů

4. Podání Návrhu na zápis družstva do obchodního rejstříku vznik družstva

5. Po založení družstva